ม.มหิดล เปิดสอน ป.โท สอนวิชาด้านเกมส์ โดยเฉพาะ

Home / เกม Console / ม.มหิดล เปิดสอน ป.โท สอนวิชาด้านเกมส์ โดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเปิดหลักสูตรนานาชาติวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสำหรับปริญญาโท “สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน” เอาใจผู้เล่นเกมส์และนักพัฒนาเกมส์ เจาะลึกเนื้อหาพัฒนาเกมส์และอุตสาหกรรมเกมส์โดยเฉพาะ มีค่าเล่าเรียนหลักสูตรอยู่ที่ 260,000 บาท

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่นำเสนอเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิดีโอเกมส์ขั้นพื้นฐานจนถีงวิชาเฉพาะในทุกแง่มุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในหลักสูตรมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาศัยความรู้ในด้านการพัฒนาเกมส์เป็นหลัก โดยคณาจารย์ของคณะฯ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมส์

ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรดังกล่าวจำเป็นต้องมีกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในสาขาที่เกี่ยงข้อง อาทิ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้สนใจสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรนานาชาติ ใช้เวลาเรียนและทำวิทยานิพนธ์ประมาณ 1 ปี ส่วนค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาไทยอยู่ที่ 260,000 บาท ขณะที่นักศึกษาจากต่างชาติอยู่ที่ 470,000 บาท ละนักศึกษาบางส่วนยังอาจได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมเกมส์ในประเทศไทยมีอัตราการนำเข้าเกมส์จากต่างประเทศสูงถึง 90 เปอร์เซนต์ ส่วนใหญ่มาจากประเทศในเอเซีย แวดวงดังกล่าวยังถือว่ามีความเติบโตในด้านธุรกิจ ส่วนกระแสขณะนี้อาจหนีไม่พ้นกับเกมส์มือถือที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทเป็นมูลค่ามหาศาล

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถทำตำแหน่งงานในอาชีพนักวิจัยด้านเทคโนโลยีเกมส์ และเกมมิฟิเคชัน, นักออกแบบเกมส์, นักพัฒนาเกมส์, นักวิเคราะห์และทดสอบเกมส์,ผู้ผลิตสื่อเชิงโต้ตอบ หรือสร้างสรรค์, ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบจำลองเสมือนจริง, นักพัฒนาด้านมัลติมีเดีย, นักพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ นักพัฒนาด้านการทำภาพเคลื่อนไหว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.grad.mahidol.ac.th/grad/curriculum/view.php?lang=th&curid=6903M01S