Hunger Games Girl on Fire  จากฮอลลี่วูดสู่ App Store

Hunger Games Girl on Fire จากฮอลลี่วูดสู่ App Store

  The Hunger Games – สร้างจาก ภาพยนตร์ฮอลลี่วูดชื่อดัง? ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากหนังสือนิยายที่ขายดีที่สุดในโลกเล่มล่าสุด ก่อนจะทานกระแสเรียกร้องของแฟนๆไม่ได้จนต้องนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์?? และก็มาเป็นเกม Hunger Games? Girl on Fire?…