League of Legends เอาจริง เกรียน-ดูถูก-ด่า โดนแบนแน่นอน

เกม / เกม online / League of Legends เอาจริง เกรียน-ดูถูก-ด่า โดนแบนแน่นอน

Riot Games ประกาศการปรับปรุงบทลงโทษการเล่นเกมส์ League of Legends เกมส์ MOBA ชื่อดัง บนเซิฟเวอร์อเมริกา โดยผู้เล่นที่มีพฤติกรรมดูถูก ใช้คำไม่สุภาพ หรืออื่นๆที่ร้ายแรง จะถูกระงับบัญชี 2 สัปดาห์ จนถึงแบนตลอดชีวิตถึง 2,500 ปี

จุดประสงค์การเพิ่มบทลงโทษครั้งนี้ต้องการสร้างสรรค์สังคมผู้เล่นเกมส์ League of Legends ให้มีคุณภาพ ที่ผ่านมาได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวและเริ่มเข้มข้นในการตรวจสอบและลงโทษที่มากขึ้น โดยร่วมมือกับผู้เล่นเกมส์ที่แสดงความเห็นและร้องเรียนเข้ามาโดยตลอด

กรณีที่ผู้เล่นพบเห็นหรือมีประสบการณ์ด้านลบจากการใช้วาจาไม่สุภาพหรือมีพฤติกรรมส่อด้านลบ ผู้เล่นเกมส์สามารถร้องเรียนทางทีมงานผ่านระบบในเกมส์ และเมื่อตรวจสอบว่ามีความผิดจริง ทางระบบจะทำการระงับบัญชีขั้นต้นเป็นเวลา 14 วัน และหากมีความผิดที่ร้ายแรง อย่างเช่น เหยียดผิว, ลวนลามทางเพศทางด้านภาษา หรือขู่ฆ่า จะทำการระงับบัญชีถาวร และการส่งเรื่องร้องเรียน มีขั้นตอนตรวจสอบที่รวดเร็วและเห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่าเกมส์ MOBA ตัวอื่นๆ

หากกรณีที่ผู้เล่นที่มีความผิด แก้ต่างว่าถูกระงับบัญชีโดยมิชอบ ทางทีมงานก็จะนำกรณีดังกล่าวมาพิจารณาอีกครั้ง พร้อมพูดคุยผ่านกล่องแชทเพื่อแก้ต่างในครั้งนี้

สำหรับบทลงโทษครั้งนี้ จะมีผลในเซิฟเวอร์อเมริกา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขณะที่เซิฟเวอร์ต่างประเทศจะมีการแจ้งรายละเอียดและนำไปใช้ในประเทศอื่นๆอีกครั้ง