Winner Online เอาจริง ปราบปรามผู้เล่นเกมส์ใช้โปรแกรมช่วยเล่น

Home / เกม online / Winner Online เอาจริง ปราบปรามผู้เล่นเกมส์ใช้โปรแกรมช่วยเล่น

Winner Online ผู้ให้บริการเกมส์ออนไลน์ XShot (xshot.in.th) ได้รับอนุญาตจาก บริษัท คิงซอฟต์จิงไฉ่ ออนไลน์ เกม คอร์ปอเรชั่น ประกาศถึงการดำเนินคดีแก่ผู้เล่นเกมส์ที่ใช่โปรแกรมช่วยเล่น ระบุ ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

xshot-310715-1

สำหรับการกระทำความผิดครั้งนี้จะความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ หากบริษัทฯตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ตามนโยบายการปราบปรามผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เกมของบริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด

xshot-310715-2